Získejte uvítací voucher v hodnotě 100 Kč

Vytvořte si zdarma uživatelský účet, užívejte si všechny výhody pro registrovaného uživatele a získejte přehled nejen o aktuálních akcích, slevách a novinkách, ale také uvítací voucher v hodnotě 100 Kč na první nákup. Slevu je možné využít pouze na www.alpinepro-outlet.cz.
Voucher

Přihlášení

Nebo se přihlaste přes

Zaregistrujte se

Vytvořte si zdarma uživatelský účet a užívejte všechny výhody pro registrovaného člena – jako dárek obdržíte uvítací voucher v hodnotě 100 Kč.

Nebo se přihlaste přes

Zapomněli jste heslo?

Zadejte e-mail použitý při registraci, na který vám pošleme odkaz pro obnovu hesla.

Obchodní podmínky

pro nákup a prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.alpinepro-outlet.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ,,kupní smlouva“), uzavírané mezi společností ALPINE PRO, a.s., se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, identifikační číslo: 49970321, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl B, vložka 10224, (dále jen „prodávající“) a kupujícím, který je spotřebitelem (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodávajícího je provozován na internetové adrese www.alpinepro-outlet.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění.
 3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Prodávajícím je ALPINE PRO, a.s.
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání v individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změna obchodních podmínek se stává platnou okamžikem jejího zveřejnění na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Spotřebitel je oprávněn tuto změnu všeobecných obchodních podmínek odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou jednoho měsíce.
 6. Dozorujícím orgánem je Česká obchodní inspekce, Ministerstvo pro místní rozvoj, Úřad pro ochranu osobních údajů a příslušný živnostenský úřad; na tyto orgány je možné se obrátit se stížností.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží, a to v souladu s cenami uvedenými v čl. V těchto obchodních podmínek. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pro doručováno v rámci území České republiky.
 3. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí informativním emailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupujícímu závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na obsahu kupní smlouvy (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, elektronicky či telefonicky).
 7. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webovém rozhraní obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 8. Kupní smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.
 9. Kupní smlouva bude uložena u prodávajícího s tím, že kupujícímu nebude umožněno do ní nahlížet.

 

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu jako konečné, a to včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny nezahrnují náklady na dopravu zboží.
 2. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedeného na webovém rozhraní obchodu v době odeslání objednávky kupujícím. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Způsob úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v objednávce, kdy kupující má možnost volby z následujících variant platby:
 4. v hotovosti na dobírku při převzetí zboží od přepravce, v místě určeném kupujícím v objednávce,
 5. bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č.ú.: 5719372/0800, vedený u České spořitelny, a.s., (dále jen „účet prodávajícího“)
 6. bezhotovostně platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.
 7. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 8. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Cena doběrečného je zobrazena v druhém kroku nákupního košíku/Doprava a platba.
 9. Při platbě dle písm. b) odstavce 3. bude prodávajícím zaslán na elektronickou adresu kupujícího email s číslem účtu a variabilním symbolem. Kupující je v takovém případě povinen při úhradě bezhotovostním převodem uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, zboží bude v tomto případě expedováno až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující je povinen cenu v případě bezhotovostního převodu zaplatit nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (odeslání objednávky). V případě, že nebude v této době kupní cena uhrazena, zaniká kupní smlouva den následující po uplynutí této lhůty.
 10. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celkové kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 11. U akce X + 1 (1+1, 2+1, 3+1 …) zdarma se odečítá vždy hodnota nejlevnější položky z objednávky rovným dílem od všech položek.
 12. V případě akce dárek zdarma se odečítá hodnota dárku rovným dílem od všech položek v objednávce.

 

ZPŮSOB DOPRAVY A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající dodává zboží kupujícímu prostřednictvím některého z následujících přepravců: České Pošty, Zásilkovna nebo DPD, a to vždy dle aktuální nabídky zobrazené v druhém kroku nákupního košíku/Doprava a platba, kterého si kupující zvolí v rámci své objednávky, a to na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.  Všichni uvedení přepravci umožňují platbu při převzetí zboží (na dobírku).
 2. Dodání zboží je realizováno pouze v pracovní dny, a to v termínech dle kupní smlouvy (dále jen „dodací lhůta“) V případě platby kupní ceny za zboží bankovním převodem na účet prodávajícího počne tato dodací lhůta běžet až poté, co bude příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.  Pokud by ve výjimečných případech došlo ke zpoždění zásilky (vánoční období, sezónní výprodeje, aj. …), bude prodávající kupujícího o takovém zpoždění obratem informovat. V tomto případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.
 3. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží.
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nebo v případě neposkytnutí dostatečné součinnosti kupujícím k uskutečnění předání zboží, je prodávající oprávněn požadovat náhradu důvodně vynaložených nákladů spojených s takovým opakovaným doručováním, a to zejména poplatek za uskladnění podle platných právních předpisů a náklady za opakované doručování, resp. dodání s jiným způsobem doručení. Tyto dodatečné náklady spojené s doručováním, podle věty předcházející, uhradí kupující prodávajícímu v termínu, uvedeném v dopise nebo emailu, který zašle prodávající kupujícímu.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad toto uvést do dodacího listu. V případě shledání důvodného porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V tomto případě není prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů podle odst. 4 tohoto článku kupujícím. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 6. Prodávající zajišťuje dopravu zakoupeného zboží pouze v rámci České republiky. V případě, že má být zboží doručeno mimo území České republiky, zajistí si dopravu sám kupující, případně je možná dohoda s prodávajícím.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dopravy (v případě nadrozměrných balíků, ...)

 

 

NÁKLADY NA PŘEPRAVU ZBOŽÍ

 

Zboží je doručováno v rámci území České republiky. Cena za dodání zboží prostřednictvím některého z přepravců podle čl. V. těchto obchodních podmínek, kterou je kupující povinen uhradit současně s kupní cenou zboží, činí v případě přepravy v rámci České republiky:

 

Druh dopravy   cena s DPH    Objednávky nad 1 299 Kč  
ČESKÁ POŠTA - Balík do ruky 99 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA - Balík na poštu 89 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA - Balíkovna 69 Kč ZDARMA
ZÁSILKOVNA NA VÝDEJNU     69 Kč ZDARMA
ZÁSILKOVNA NA ADRESU 99 Kč ZDARMA
DPD
GLS
89 Kč
109 Kč
ZDARMA
ZDARMA
DOBÍRKA* 40 Kč 40 Kč

 

VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na spotřebitele zaplacení celé kupní ceny včetně ceny za dopravu a předáním zboží.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A JEJÍ ZRUŠENÍ

 

 1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 30 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží, je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Platné odstoupení v této lhůtě vyžaduje odeslání projevu vůle, který je v souladu s právními předpisy považován za projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy, prodávajícímu, a to nejpozději poslední den lhůty dle věty předcházející na adresu sídla prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek nebo na email. adresu outleteshop@alpinepro.cz.
 2. Spotřebitel je oprávněn použít formulář k odstoupení od smlouvy. V takovém případě spotřebitel ponese pouze své náklady spojené s projevem příslušné vůle a s dopravou zboží spojenou s jeho vrácením prodávajícímu. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží náklady za dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Zboží, společně s formulářem pro vrácení uloženým zde, zašle kupující na adresu ALPINE PRO, a.s., na níže uvedenou adresu:

 

ALPINE PRO a.s.

Reklamační oddělení

Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10

 

 1. Spotřebitel nese náklady za vrácení zboží prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 2. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí tohoto odstoupení od smlouvy elektronicky emailem, na emailovou adresu udanou kupujícím při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající nenese zodpovědnost za nedoručení potvrzení o odstoupení smlouvy, při chybném uvedení emailové adresy kupujícího.
 3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží nekompletní, poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající je povinen v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží, vrátit kupujícímu finanční prostředky převodem na účet, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve, než kupující prodávajícímu zboží předá.
 4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s odkládací podmínkou tak, že darovací smlouva nabývá účinnosti až uplynutím 30ti dnů ode dne převzetí zboží kupujícím.
 5. V případě, že kupujícím objednané zboží nebude možné dodat, a plnění prodávajícího se tak stane nemožným vinou třetí osoby či nedostupností takového zboží způsobenou nikoliv přímo prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit. V případě dílčího nemožného plnění může prodávající odstoupit od smlouvy pouze v rozsahu tohoto nemožného plnění. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu. Mimo případů stanovených zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy též v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující bude o odstoupení informován pomocí běžně dostupných prostředků (e-mail, telefon), objednávka bude stornována. V případě, že kupující objednávku zaplatil alespoň z části, bude mu zaplacená částka vrácena zpět na bankovní účet.  
 6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů formou smírného řízení

V případě, že došlo/dojde ke sporu mezi prodávajícím a kupujícím, který si strany mezi sebou neurovnají napřímo, má možnost se kupující obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporů pro zakoupený výrobek. V české republice je touto institucí Česká obchodní inspekce (ČOI) - www.coi.cz.

 

 

 

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

 

 1. Dodané zboží bude mít kvalitativní vlastnosti dohodnuté v kupní smlouvě, stanovené příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé.
 2. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců (dále jen „záruční doba“). Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném, vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době za nové, začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 3. Nároky kupujícího z vadného plnění (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména st. § 1914 až 1925, § 2099 až 2177 a § 2161 až 2174 zákonem č. 89/2012 Sb., a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího na adrese uvedené odstavci 4. tohoto článku nebo na email. adrese outleteshop@alpinepro.cz.
 4. Reklamované zboží, společně s reklamačním listem (ke stažení zde) zašle kupující na adresu:

ALPINE PRO, a.s.

Reklamační oddělení

Kodaňská 1441/46

101 00 Praha 10

 1. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, aby mohlo být posouzeno, s projevem vůle kupujícího směřující k reklamaci zboží.
 2. Kupující je povinen přizpůsobit zboží přepravě, kterou při reklamaci zvolil, tedy zejména opatřit zboží ochranným obalem tak, aby nedošlo při přepravě k poškození. Zboží je třeba dodat kompletní tak, aby bylo možné uplatněnou vadu posoudit. Koupě zboží musí být vždy v rámci uplatnění reklamace prokázáno. K reklamovanému zboží se doporučuje přibalit veškerou písemnou dokumentaci a příslušenství, záruční list a doklad o zaplacení.
 3. Následně bude reklamace posouzena, bude rozhodnuto o její důvodnosti a vyhotoven reklamační protokol, který bude obsahovat popis závady, datum reklamace a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud bude reklamace zamítnuta pro nedůvodnost, bude v reklamačním protokolu uvedena tato skutečnost.
  1. Lhůta k vyřízení reklamace činí 30 dnů a běží ode dne uplatnění reklamace ve smyslu odst. 5 tohoto článku. Nebude-li reklamace ve lhůtě 30 dnů vyřízena, má spotřebitel práva dle úst. § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., tedy právo odstoupení od smlouvy, slevu, odstranění vady a dodání nového zboží.
  2. Zboží bude ve lhůtě pro vyřízení reklamace zasláno na adresu uvedenou zákazníkem, případně, nebude-li tato adresa uvedena, bude zasláno na dodací adresu uvedenou při objednávce zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokolu či na dodací adrese, má prodávající nárok na náklady odpovídající opakovanému dodání zboží a/nebo poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů.
  3. Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

1) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

2) jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

3) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. 

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující.

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Shodou s kupní smlouvou podle předchozí věty se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 1. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

 1. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6ti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů ve skupině ALPINE PRO. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.
  Tento dokument bude pravidelně aktualizován. Více informací naleznete zde.
 2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a toto právo je právem rozhodným. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Kupující souhlasí uzavřením kupní smlouvy se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího a s ukládáním tzv. souborů cookies na svém počítači. Oba souhlasy je možné odvolat oznámením zaslaným na adresu sídla prodávajícího či na emailovou adresu outleteshop@alpinepro.czuvedenou i v záhlaví těchto obchodních podmínek.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 zákona č. 89/2012 Sb.
 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 4. 3. 2024.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • pro podnikající osoby
 • pro nákup a prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese alpinepro-outlet.cz

Shora uvedené obchodní podmínky pro spotřebitele platí rovněž pro osoby, které při uzavírání smlouvy nevystupují jako spotřebitelé, tedy které při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím, kterým je ALPINE PRO, a.s., jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (viz. ust, § 419 zákona č. 89/2012 Sb.), a to vyjma čl. I. odst. 1, 2, 3 a 6, dále vyjma celého čl. VII, a dále vyjma čl. VIII. odst. 8, který nadále zní : Lhůta k vyřízení reklamace činí 60 dnů., a čl. VIII. odst. 2, který nadále zní :  Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců (dále jen ,,záruční doba“). Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době za nové, začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 Právní vztahy mezi prodávajícím a osobami, které jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.